Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

obecné informace k CŽV

Celoživotním vzděláváním si účastníci prohlubují nebo rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci, přičemž studium je uskutečňováno v rámci akreditovaných studijních programů. Tento široce dostupný způsob vzdělávání je otevřený zájemcům různého věku, odborného zaměření a předchozího vzdělání. 

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara poskytuje v rámci celoživotního vzdělávání pod názvem Umělecké kurzy pro veřejnost a příprava k VŠ studiu umění a designu výuku akreditovaných uměleckých kurzů zaměřených na výtvarná umění a design. Každoročně si několik desítek účastníků z řad široké veřejnosti i budoucích uchazečů o studium na uměleckých VŠ tímto způsobem na FDULS prohlubuje nebo rozšiřuje vědomosti, dovednosti a kvalifikaci.

Celoživotní vzdělávání na FDULS je otevřeno zájemcům různého věku, odborného zaměření a předchozího vzdělání. Účastníci mohou absolvovat jak praktické ateliérové kurzy (kresbu, malbu, grafický design, fotografii a další), tak i teoretické přednášky (např. z dějin umění). Další možností pro získání dovedností v umělecké oblasti i připravenosti na přijímací zkoušky je absolutorium mimořádného několikasemestrálního kurzu figurální kresby prof. Borise Jirků.

odkazy

Úspěšným absolventům jednotlivých kurzů vydá Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara osvědčení o absolutoriu, jež je podepsáno rektorem ZČU a děkanem FDULS.

V rámci celoživotního vzdělávání není možné získat vysokoškolský titul. Stanou-li se úspěšní absolventi celoživotního vzdělávání po zdárném splnění podmínek přijímacího řízení studenty FDULS podle § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), mohou jim být na základě žádosti při dodržení stanovených podmínek  podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) uznány kredity získané v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému absolvování vysokoškolského studia a získání vysokoškolského titulu.

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E