Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

bakalářské studium

Čtyřleté bakalářské studium
- absolvent získá titul BcA.
- prezenční forma studia

Studijní programy akreditované v českém jazyce:


studijní program

Audiovize

ateliér Animace
ateliér Fotografie
ateliér Interaktivní design
ateliér Mediální ilustrace
ateliér Multimédia


studijní program

Design a užitá tvorba

ateliér Design nábytku a interiéru
ateliér Fashion design 
ateliér Keramický design
ateliér Produktový design
ateliér Design modelling
ateliér Průmyslový design


studijní program 
Grafický design a ilustrace


studijní program
Výtvarná umění

ateliér Grafika
ateliér Kov a šperk
ateliér Malba
ateliér Nová média
ateliér Socha a prostor


 

V průběhu čtyřletého studia musí student získat minimálně 240 kreditů při dodržení předepsané skladby předmětů dané studijním plánem (tzn. v rámci jednotlivých bloků studijního plánu absolvovat všechny stanovené A = povinné předměty, získat stanovený počet kreditů z B = povinně volitelných předmětů a dále získat potřebný počet kreditů z C = výběrových volitelných předmětů). Podmínky pokračování studia se řídí ustanoveními uvedenými v aktuální a platné verzi Studijního a zkušebního řádu Západočeské univerzity v Plzni, nebo aktuálními a platnými vnitřními normami fakulty,které tuto oblast upravují. Pro absolvování studia a získání titulu BcA. je nutné vypracovat a obhájit bakalářskou práci a úspěšně složit státní závěrečnou zkoušku.

Forma studia je prezenční.

Příprava studentů v bakalářských studijních programech je koncipována tak, aby vzdělání absolventa nebylo nefunkčním torzem vyžadujícím pokračovat v navazujícím magisterském studiu.
Komplexní vzdělání absolventovi umožní uplatnění v týmových (štábních) profesích, nebo suverénní výkon svobodného povolání, v němž převažuje produkce děl s potenciálem dalšího rozvoje, nebo těch, jež rozvíjejí aktuální stylové trendy.

Absolventi disponují procesně-tvůrčími znalostmi v oblasti příslušné disciplíny umění, designu, nebo audiovizuální tvorby, které jsou jim zprostředkovány v předmětech ateliérového typu a v průběhu praxí v reálném profesním prostředí běžného uměleckého provozu.

Součástí ateliérové přípravy absolventů je také výuka technických a technologických metod a postupů vztahujících se k celé šíři uměleckých postupů využívaných v jednotlivých disciplínách.
Ve společném základu jsou zařazeny předměty kresby a malby a nových technologií (základy grafických editorů, fotografie).

V předmětech Dějiny umění a oborové dějiny získávají absolventi znalosti z historie umění a daného oboru a jsou vedeni k zaujetí pro vlastní poznávání svých stylových preferencí a reflexe vlastní i cizí tvorby.
Předmět Autorské právo v umění vybaví absolventy legislativním povědomím, nutným k elementární orientaci v dané problematice.

Koncepce studia akcentujícího převahu "praktické" výuky zabezpečuje, že znalosti a dovednosti jsou zprostředkovávány jako fronésis (praktická moudrost) nikoliv v odtržené podobě jako akademická znalost a manuálně řemeslná zručnost.

Unikátní rozvržení budovy fakulty svojí variabilitou prostoru a kombinací otevřených a uzavřených provozů přirozeně podněcuje pedagogy a studenty k tvůrčím přesahům do dalších oborů. Mezioborová spolupráce je zajištěna a podporována v rámci fakultních projektů a institutem meziateliérových stáží, které mohou mít trvání až jednoho akademického roku.

Standardní doba studia - 4 roky, maximální doba studia v daném bakalářském studijním programu je 6 let. Přerušení studia je možné maximálně na 1 rok (do doby studia se nezapočítává, student v době přerušení studia nemá statut studenta).
Při překročení 5 let celkové doby studia včetně všech předchozích nedokončených vysokoškolských studií na jiných VŠ je dle stávající legislativy student povinen hradit před započetím každých šesti následujících měsíců poplatek za tzv. „delší studium" (výše poplatku je stanovena směrnicí rektorky ZČU vždy pro daný akademický rok).

Absolvent bakalářského studijního programu může nastoupit do praxe nebo dále pokračovat ve studiu na základě úspěšně absolvovaných přijímacích zkoušek v některém navazujícím magisterském studijním programu na FDULS, na jiné fakultě ZČU nebo na jiné vysoké škole v ČR, případně v zahraničí.

Entrance examinations

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E