Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

vedoucí ateliéru

doc. MgA. Gabriel Vach

kontaktní informace
kancelář / LS-326
telefon / 377636725
e-mail / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

informace k přijímacímu řízení

seznámení s ateliérem najdete zde

web ateliéru

Instagram ateliéru

FB profil ateliéru

o ateliéru

Ateliér Keramický design klade důraz na dobré zvládnutí základních sochařských dovedností v celé škále technik a technologií, na zdokonalení schopností studentů vyjadřovat se tvarem a organizací prostoru. Soustřeďuje pozornost na keramické materiály a posouvá klasickou sochařskou tvorbu do oblasti designu. Základní orientaci na tvorbu v konkrétním prostředí s definovaným zadáním tu doplňuje hodnota užitná. Tvorba keramických solitérů počítá převážně s většími měřítky a objekty do veřejného prostoru. Na jedné straně se zařizovacími předměty, na straně druhé s doplňky architektonických řešení - obklady, dlažbou a podobně. Využívány jsou také netradiční postupy, jakými jsou například objekty z keramických a porcelánových prvků, které jsou určeny jiným funkcím, recyklace odpadů z keramické výroby v podobě mozaiky ze střepů, ale také kombinace keramiky s jinými materiály. Výuka má charakter ateliérové práce, která je kombinována s prací v jednotlivých dílnách a také v konkrétním prostředí, do kterého je úkol směřován. Charakteristický rys této specializace vyplývá z užitých technologií - studenti postupně procházejí celou škálou postupů pod vedením technologů, významnou část poznatků získávají spoluprací s keramickými podniky s využitím specializovaných výrobních zařízení.

Absolvent bude schopen týmové práce - analyzovat problém, hledat a nacházet osobitá řešení, jasně formulovat a realizovat myšlenky, v průmyslové praxi bude připraven komunikovat s vývojovým týmem, osvojovat si nástroje a metody tvorby, pro kterou bude mít zázemí technologické a konstrukční představivosti. Dokáže fundovaně skloubit výtvarný a estetický projev s technickými možnostmi a limity.

Nejkvalitnější semestrální, klauzurní a v závěru studia i bakalářské práce mohou posluchači pravidelně vystavovat v několika plzeňských galeriích, jež FDULS spravuje, ale i ve výstavních prostorech mimo Plzeň. Posluchači mohou absolvovat studijní stáže v zahraničí, samozřejmou součástí studia je zapojení studentů pod odborným vedením pedagogů do mnoha uměleckých projektů a výtvarných akcí, plenéry a workshopy mohou studenti absolvovat ve výukovém středisku ZČU na zámku Nečtiny, ale i v zahraničí.

Absolventi sochařských specializací mohou nastoupit přímo do praxe jako zaměstnanci určitých institucí či jako samostatně tvořící umělci. Zároveň mají možnost po doplnění navazujícího magisterského studia pedagogického zaměření pedagogicky působit na školách všech stupňů a mimoškolských zařízeních různého typu.

Nejnadanější absolventi mohou po splnění podmínek přijímacího řízení pokračovat na FDULS ve studiu navazujícího magisterského studijního programu Design a užitá tvorba, nebo jiného zvoleného studijního programu. Absolventi bakalářského studia též mohou po úspěšném splnění podmínek přijímacího řízení pokračovat v navazujícím magisterském studiu na některé z fakult ZČU či na jiné VŠ v tuzemsku, příp. v zahraničí.

přijímací zkoušky

Upřesňující požadavky na elektronické portfolio pro 1. část přijímacího řízení:
Portfolio by mělo být tvořeno reprodukcemi Vašich prací. Vámi vybraný soubor by měl podat co nejširší informaci o Vašich uměleckých schopnostech, tj. měl by kombinovat práce školní, ale i fotodokumentace a skici prací vzniklých mimo školu a nad rámec školních zadání. Důležitou součástí Vaší prezentace je i celková forma a zpracování celého elektronického portfolia (technicky kvalitní fotodokumentace, grafická úprava).
 
Příklady úkolů zadávaných ve 2. části přijímacího řízení jsou k dispozici zde.
 
Podrobné informace týkající se přijímacího řízení do bakalářského studia FDULS naleznete v sekci UCHAZEČ zde.
 

příprava na přijímací talentové zkoušky

V případě zájmu má uchazeč možnost před přijímacím řízením po předchozí domluvě konzultovat své domácí práce s vedoucím zvoleného ateliéru (kontakt: Lucie Balíková, tel. +420 377 636 801, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Konzultace jsou poskytovány zdarma.

Jako přípravu na vlastní talentové zkoušky mohou uchazeči absolvovat v rámci placeného celoživotního vzdělávání na FDULS celosemestrální umělecké kurzy (informace viz www.fdu.zcu.cz, sekce Celoživotní vzdělávání, kontakt Mgr. M. Jeriová, tel. 377 636 715, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) či intenzivní týdenní umělecké kurzy během každoroční mezinárodní letní školy umění ArtCamp (informace viz www.fdu.zcu.cz/artcamp kontakt: Mgr. M. Kohoutková, tel. +420 377 636 716, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).

Po splnění podmínek přijímacího řízení a následném přijetí na FDULS mohou být studentům tyto úspěšně absolvované kurzy při dodržení stanovených podmínek uznány v rámci svého studijního plánu jako absolvované.

státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) je uskutečňována formou všeobecné rozpravy dle zadaných okruhů, zveřejněných na webových stránkách FDULS (viz Státní závěrečná zkouška).
 
Součásti SZZ jsou

 • obhajoba předem vypracované a předložené praktické i teoretické části bakalářské práce,
 • zkouška z teorie a dějin oboru,
 • zkouška z dějin uměn.

bakalářská práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je vypracování a obhájení závěrečné bakalářské práce, jež obsahuje teoretickou část i vlastní umělecké dílo.

Příklady témat bakalářských prací

 • Keramický interiérový obklad do foye plzeňského divadla
 • Dlažba pro foyer plzeňského divadla – tvrdě pálená keramika
 • Prefabrikované stavební prvky exteriér – fasáda nové halové laboratoře Fakulty strojní ZČU - kamenina
 • Keramická dlažba do rekonstruovaného historického objektu Světovar - vysokoteplotní keramika s barevným dekorem
 • Solitérní zahradní keramika pro atrium objektu Univerzitní 22, vodní nádržky - kamenina
 • Série drobných porcelánových upomínkových předmětů pro ZČU
 • Řešení pláště vily v keramickém obkladu jako součásti architektonického celku
 • Keramický objekt jako krajinný solitér
 • Jídelní a nápojový soubor pro divadelní kavárnu – porcelán
 • Keramická plastika pro vstupní halu městské knihovny v Plzni
 • Keramická plastika – fontána pro budovu NTIS Plzeň Bory

Každý student má možnost navrhnout a předložit děkanovi FDULS ke schválení své vlastní individuální téma bakalářské práce.

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E