Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

o ateliéru

Ateliér Průmyslový design se zaměřuje více na design transportní, počínaje motocyklem a konče navrhováním vlakové soupravy či tramvaje. Vedle povinných předmětů si v rámci ateliéru Průmyslový design student zvolí další vybrané předměty z jednotlivých volitelných bloků - např. dle svého rozhodnutí z bloku pro tvorbu závěrečné bakalářské práce, z výběrového bloku, ze specializačního bloku FST nebo specializačního bloku FAV, bloku geometrie. Vedle hlavního ateliérového předmětu Průmyslový design bude posluchač během svého studia absolvovat např. předměty: základy kresby, základy malby, základy modelování, tvorbu 3D modelů v programu Rhinoceros, mechaniku pro design, technologii modelů a skicování, grafický design, základy konstruování, základy matematiky, základy deskriptivní geometrie atd.

Po absolvování této specializace bude absolvent schopen jako kvalifikovaný designér spolupracovat na návrzích nových výrobků v průmyslové praxi jak po stránce technické, tak i po stránce estetické; bude se orientovat v základech technologií, konstruování, ergonomii, nauce o materiálech, ale i v dějinách designu.

Absolvent dokáže fundovaně skloubit výtvarný a estetický projev s technickými možnostmi a limity, jeho devizou bude zázemí technologické a konstrukční představivosti. Studiem získá základní praktické i teoretické znalosti, týkající se designu průmyslových výrobků z oblasti výrobní nebo dopravní techniky.

Během studia mohou posluchači obou specializací oboru Design pravidelně vystavovat své nejkvalitnější semestrální, klauzurní a v závěru studia i bakalářské práce v plzeňských výstavních prostorech, které FDULS spravuje. Zároveň mají studenti možnost prezentovat svoji nejkvalitnější tvorbu v rámci výstav a účastí v mnoha soutěžích a projektech i mimo Plzeň. Studenti mohou absolvovat stáže v ČR i zahraničí, samozřejmou součástí studia je účast na různých projektech a výtvarných akcích pod odborným vedením pedagogů buď individuálně, nebo spolu se studenty jiných fakult, např. Fakultou strojní.

Absolventi ateliérů studiujního programuDesign a užitá tvorba jsou kreativními a kultivovanými osobnostmi se smyslem pro systém a týmovou práci, schopnými používat moderní výpočetní techniku a současně skloubit výtvarný a estetický projev. Uplatnění naleznou jako členové designérských týmů v malých či středních firmách, v konstrukčních či projektových kancelářích, v reklamních a grafických studiích, v regionálním průmyslu. Studijní obor je koncipován tak, aby umožňoval po absolvování tohoto tříletého bakalářského studia uplatnění absolventů v praxi.

Absolventi mají samozřejmě možnost v případě úspěšného splnění podmínek přijímacího řízení pokračovat ve studiu některého z navazujících magisterských programů na FDULS či ve studiu jiného navazujícího magisterského programu na některé z fakult ZČU či na kterékoli jiné VŠ v tuzemsku, příp. v zahraničí.

přijímací zkoušky

Upřesňující požadavky na elektronické portfolio pro 1. část přijímacího řízení:

Portfolio má představit co nejširší informaci o Vašich uměleckých schopnostech, přičemž zhruba polovina prací by se měla vztahovat k Vámi zvolenému oboru (specializaci), kombinujte práce školní, vlastní i skici. Vhodným doplněním portfolia je i Váš motivační dopis (maximální délky cca ½ A4), který není součástí hodnocení.

Příklady úkolů zadávaných ve 2. části přijímacího řízení jsou k dispozici zde.

Podrobné informace týkající se přijímacího řízení do bakalářského studia FDULS naleznete v sekci UCHAZEČ zde.

příprava na přijímací talentové zkoušky

V případě zájmu má uchazeč možnost před přijímacím řízením po předchozí domluvě konzultovat své domácí práce s vedoucím zvoleného ateliéru (kontakt: Lucie Balíková, tel. +420 377 636 801, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Konzultace jsou poskytovány zdarma.

Jako přípravu na vlastní talentové zkoušky mohou uchazeči absolvovat v rámci placeného celoživotního vzdělávání na FDULS celosemestrální umělecké kurzy (informace viz www.fdu.zcu.cz, sekce Celoživotní vzdělávání, kontakt Mgr. M. Jeriová, tel. 377 636 715, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) či intenzivní týdenní umělecké kurzy během každoroční mezinárodní letní školy umění ArtCamp (informace viz www.fdu.zcu.cz/artcamp kontakt: Mgr. M. Kohoutková, tel. +420 377 636 716, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).

Po splnění podmínek přijímacího řízení a následném přijetí na FDULS mohou být studentům tyto úspěšně absolvované kurzy při dodržení stanovených podmínek uznány v rámci svého studijního plánu jako absolvované.

státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) je uskutečňována formou všeobecné rozpravy dle zadaných okruhů, zveřejněných na webových stránkách FDULS (viz Státní závěrečná zkouška).

Součásti SZZ jsou:

 • obhajoba předem vypracované a předložené praktické i teoretické části bakalářské práce,
 • zkouška z teorie a dějin oboru (specializace),
 • zkouška ze zvoleného specializačního bloku (FAV či FST) v rámci ateliéru Průmyslový design.

bakalářská práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je vypracování a obhájení závěrečné bakalářské práce, jež obsahuje teoretickou část i vlastní umělecké dílo.

Volba tématu bakalářské práce - obecné informace

 • Témata bakalářských prací mohou být pro ateliéry Průmyslový design a Design modelling podobná.
 • V ateliéru Produktový design je kladen akcent na výtvarné řešení.
 • V ateliérech Průmyslový design a Design modelling je navrhování ještě doplněno o aerodynamické či materiálové výpočty, testy, modely, výpočty pružnosti a pevnosti atd. Student specializace Průmyslový design vypracovává závěrečnou práci pod vedením pedagoga z katedry konstruování strojů Fakulty strojní či z katedry mechaniky Fakulty aplikovaných věd. Zároveň je tomuto studentovi stanoven konzultant umělecké stránky práce z pedagogů ateliérů FDULS. Každý student ateliéru Produktový design, Design modelling či Průmyslový design má možnost navrhnout a předložit děkanovi FDULS ke schválení své vlastní individuální téma bakalářské práce.

Příklady témat bakalářských prací - specializace Průmyslový design (specializační blok FST, specializační blok FAV)
Design elektrického ručního nářadí

 • Dopravní prostředek – silniční – exteriér 1 nebo 2 stopého vozidla pro konkrétní oblast a využití (motorka, tříkolka, skútr, autobus, osobní automobil – SUV, kabrio, combi, hatchback, terénní automobil).
 • Dopravní prostředek – kolejový – exteriér vozidla pro konkrétní oblast a využití (lokomotiva, tramvaj, příměstská jednotka atd.).
 • Dopravní prostředek – silniční – interiér 1 nebo 2 stopého vozidla pro konkrétní oblast a využití (tříkolka, autobus, osobní automobil – SUV, kabrio, combi, hatchback, terénní automobil).
 • Dopravní prostředek – kolejový – interiér vozidla pro konkrétní oblast a využití (lokomotiva, tramvaj, příměstská jednotka atd.).
 • Elektrospotřebič – podlahový vysavač, žehlička, fritéza, varná konvice, toastovač, odšťavňovač, mixer.
 • Stroje – interiér + exteriér – výrobní, manipulační, stavební, lesnické, zemědělské, vojenské.
 • Přístroje s mechanikou (cosi se alespoň uvnitř hýbe).
 • Individuální zadání dle námětů z průmyslu.

Studenti ateliéru Průmyslový design – specializační blok FST, si volí témata BP z nabídky témat katedry konstruování strojů (KKS) Fakulty strojní.

Studenti ateliéru Průmyslový design – specializační blok FAV, si volí témata BP z nabídky témat katedry mechaniky (KME) Fakulty aplikovaných věd ZČU.

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E