Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

vedoucí ateliéru

prof. akad. mal. Mikoláš Axmann

kontaktní informace
kancelář / LS-333
telefon / 377636761
e-mail / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

odkaz na FB ateliéru zde

informace k přijímacímu řízení

seznámení s ateliérem najdete zde

o ateliéru

Studium propojuje kresbu jako nástroj myšlení a realizaci jako možnost rozhodování o materiálu a procesu. Oba základní pojmy ilustrace a grafika se cíleně vztahují k celé živé tradici, nesené trvalými hodnotami vztahu obrazu a textu. Těžiště studia je ve vyvážení proporcí historického odkazu a současných způsobů práce, v intenzivním vhledu do řemeslného zázemí jednotlivých disciplin a pěstované schopnosti inspirovaného výběru prostředků výtvarného jazyka ve prospěch sdělení. Ateliér je definován také jako prostor pro nestandardní kombinace vyjadřovacích prostředků, jež reflektují výsledky myšlenkových postupů a variant. Koncept je základním stavebním prvkem a měl by být v souladu s výběrem formy - objekt, kresba, fotografie, film.

Studenti pracují na svých projektech a zároveň na zadané téma, které je odstupňované podle ročníků. Od toho se odvíjí volba médií pro jednotlivé semestry. Náplní studia je plošná vizuální tvorba, vycházející z textu a realizovaná převážně tiskovými technikami. Studenti si osvojí práci v klasických grafických technikách v kategoriích šablonového, reliéfního, chemického a digitálního tisku i dalších technik a jejich vzájemných kombinací. Vedle rozmnožovacích technik jsou studenti seznámeni s celou škálou grafických postupů, modifikujících kresbu jako základní vyjadřovací prostředek. Společně s klasickými postupy jsou do výuky začleněny i prvky nových médií. Další rovinu tvoří tvorba v oblasti aplikované kresby a grafiky, kam je možné zařadit velkoformátové kresby a tisk i interaktivní grafické projekty.

Posluchači všech specializací oboru Ilustrace a grafika mohou vystavovat své nejkvalitnější semestrální, klauzurní a v závěru studia i bakalářské práce v několika plzeňských galeriích, jež FDULS spravuje. Zároveň mají studenti možnost prezentovat svoji nejkvalitnější tvorbu i mimo Plzeň. Studenti mohou absolvovat stáže na jiných uměleckých školách v ČR i zahraničí, samozřejmou součástí studia je účast na uměleckých projektech a výtvarných akcích pod odborným vedením pedagogů. Plenér mohou studenti absolvovat ve výukovém středisku ZČU na zámku Nečtiny, ale i v zahraničí.

charakteristika oboru, uplatnění absolventů

Příprava studentů v bakalářském studijním programu Výtvarná umění je koncipována tak, aby vzdělání absolventa nebylo nefunkčním torzem vyžadujícím pokračovat v navazujícím magisterském studiu.
Komplexní vzdělání absolventovi umožní uplatnění v týmových (štábních) profesích, nebo suverénní výkon svobodného povolání, v němž převažuje produkce děl s potenciálem dalšího rozvoje, nebo těch, jež rozvíjejí aktuální stylové trendy.
Absolventi disponují procesně-tvůrčími znalostmi v oblasti příslušné disciplíny umění, designu, nebo audiovizuální tvorby, které jsou jim zprostředkovány v předmětech ateliérového typu a v průběhu praxí v reálném profesním prostředí běžného uměleckého provozu.
Součástí ateliérové přípravy absolventů je také výuka technických a technologických metod a postupů vztahujících se k celé šíři uměleckých postupů využívaných v jednotlivých disciplínách.
Ve společném základu jsou zařazeny předměty kresby a malby a nových technologií (základy grafických editorů, fotografie).
V předmětech Dějiny umění a oborové dějiny získávají absolventi znalosti z historie umění a daného oboru a jsou vedeni k zaujetí pro vlastní poznávání svých stylových preferencí a reflexe vlastní i cizí tvorby.
Předmět Autorské právo v umění vybaví absolventy legislativním povědomím, nutným k elementární orientaci v dané problematice.
Koncepce studia akcentujícího převahu "praktické" výuky zabezpečuje, že znalosti a dovednosti jsou zprostředkovávány jako fronésis (praktická moudrost) nikoliv v odtržené podobě jako akademická znalost a manuálně řemeslná zručnost.
Unikátní rozvržení budovy fakulty svojí variabilitou prostoru a kombinací otevřených a uzavřených provozů přirozeně podněcuje pedagogy a studenty k tvůrčím přesahům do dalších oborů. Mezioborová spolupráce je zajištěna a podporována v rámci fakultních projektů a institutem meziateliérových stáží, které mohou mít trvání až jednoho akademického roku.

Absolventi tohoto čtyřletého bakalářského studia jsou velmi dobře vybaveni pro uplatnění v praxi. Nejnadanější absolventi mohou po splnění podmínek přijímacího řízení pokračovat v navazujícím magisterském studiu na FDULS či na jiné fakultě ZČU v Plzni nebo na zcela jiné VŠ v České republice, případně v zahraničí.

přijímací zkoušky

Upřesňující požadavky na elektronické portfolio pro 1. část přijímacího řízení:

V elektronickém portfoliu prezentujte svou výtvarnou práci v celé šíři, s ohledem na těžiště v oboru, na který se hlásíte. Konkrétně pro obor GRAFIKA to znamená kresby, tisky, malby, ilustrace k vlastním i cizím textům, černobílé fotografie a realizace v architektuře. Přednostně prezentujte vlastní, mimoškolní tvorbu.

Příklady úkolů zadávaných ve 2. části přijímacího řízení jsou k dispozici zde.

Podrobné informace týkající se přijímacího řízení do bakalářského studia FDULS naleznete v sekci UCHAZEČ zde.

příprava na přijímací talentové zkoušky

V případě zájmu má uchazeč možnost před přijímacím řízením po předchozí domluvě konzultovat své domácí práce s vedoucím zvoleného ateliéru (kontakt: Lucie Balíková, tel. +420 377 636 801, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Konzultace jsou poskytovány zdarma.

Jako přípravu na vlastní talentové zkoušky mohou uchazeči absolvovat v rámci placeného celoživotního vzdělávání na FDULS celosemestrální umělecké kurzy (informace viz www.fdu.zcu.cz, sekce Celoživotní vzdělávání, kontakt Mgr. M. Jeriová, tel. 377 636 715, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) či intenzivní týdenní umělecké kurzy během každoroční mezinárodní letní školy umění ArtCamp (informace viz www.fdu.zcu.cz/artcamp kontakt: Mgr. M. Kohoutková, tel. +420 377 636 716, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).

Po splnění podmínek přijímacího řízení a následném přijetí na FDULS mohou být studentům tyto úspěšně absolvované kurzy při dodržení stanovených podmínek uznány v rámci svého studijního plánu jako absolvované.

státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) je uskutečňována formou všeobecné rozpravy dle zadaných okruhů, zveřejněných na webových stránkách FDULS (viz Státní závěrečná zkouška).

Součásti SZZ jsou:

 • obhajoba předem vypracované a předložené praktické i teoretické části bakalářské práce,
 • zkouška z teorie a dějin oboru (specializace),
 • zkouška z dějin umění,

bakalářská práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je vypracování a obhájení závěrečné bakalářské práce, jež obsahuje teoretickou část i vlastní umělecké dílo.

Příklady témat bakalářských prací:

 • Dřevořez v ilustraci – minimálně 18 kompozic A4 jednobarevný dřevořez
 • Dřevoryt v ilustraci – minimálně 18 kompozic A5 jednobarevný dřevoryt
 • Linoryt a linořez v ilustraci – minimálně 20 kompozic A4 monochromní lino
 • Hlubotisk v ilustraci, autorská bibliofilie – minimálně 12 hlubotisků A5 svázáno s textem, obálka
 • Šablonový tisk v ilustraci – autorská kniha – minimálně 12 šablonových barevných kompozic A5
 • Kamenotisk v ilustraci – minimálně 12 kompozic A4, monochromní kompozice
 • Digitální tvorba ilustrace – slovníková hesla, jazykové učebnice, instruktážní literatura
 • Autorská kniha kombinující minimálně tři různé způsoby tisku, v rozsahu min. 32 stran
 • Realizace velkoformátového tisku ve veřejném prostoru, min. 150x200cm model
 • Experimentální tisk v ilustraci – série posterů – min. 8 kompozic B1 propojení textu a obrazu v ploše

Každý student má možnost navrhnout a předložit děkanovi FDULS ke schválení své vlastní individuální téma bakalářské práce.

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E