Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

БЕЛАРУСЬ / BELARUS / BĚLORUSKO

Výstava v oknech Galerie Ladislava Sutnara je zaměřena na pozoruhodnou kvalitu umění absolventky Ústavu umění a designu (předchůdci Sutnarky) Rufiny Bazlove. Její viditelná a rozpoznatelná řada grafických děl umělecky komentuje současné politické napětí v její rodné zemi: Bělorusku.

fotogalerie

od: sobota, 30 leden 2021
do: neděle, 07 únor 2021

Rufina citlivě kombinuje strategii digitální distribuce s obnovou běloruských tradic a folklóru. Umělkyně tak účinně obnovuje přirozené hodnoty země a staví je do kritického dialogu s veřejností. 

HISTORIE BĚLORUSKÉ VYZHYVANKY

„Vyzhyvanka" je tradiční běloruská vyšívací technika. „Vyshyvat" znamená „vyšívat"; zatímco „vyzhyvat" znamená „přežít".

"Původní myšlenka vytvořit vizuální příběh ve výšivce spočívala v historické skutečnosti, že ženy, které vyráběly takové tradiční běloruské ornamenty, neuměly číst ani psát. Vyšívání byl způsob, jak vykreslovaly okolní život. Vytvořily speciální geometrické znaky a vzory, použily červenou barvu jako symbol krve a života, a vše všily do čistého plátna, symbolizujícího svobodu a čistotu. Běloruské ornamenty jsou vlastně jakýmsi ´kódem´ pro naši národní historii, které lze číst jako text. Politické události vyvolané běloruskými volbami v roce 2020 probudily náš národ a urychlily mé rozhodnutí použít výšivku ve své umělecké praxi. Protesty, kterých byl svět svědkem, jsou důkazem toho, že se Bělorusko změnilo a probudilo. Na obzoru vidím důležité změny, které musí být zapsány do tohoto ´kódu´. Navíc se lidová výšivka tradičně používala i jako talisman; strážce před zlými duchy. Ráda bych věřila, že tuto sílu neztratil. " - Rufina Bazlova

БЕЛАРУСЬ

У гэтым годзе дэбютная выстава акон Галерэі Ладыслава Сутнара сканцэнтравана на выдатнай якасці мастацтва выпускнікоў Сутнаркі Руфіны Базловай. Яе шырока бачная і пазнавальная серыя графічных работ мастацка каментуе цяперашнюю палітычную напружанасць у яе роднай краіне: Беларусь. Базлова спалучае стратэгію лічбавага распаўсюджвання з пачэсным пераназначэннем беларускіх традыцый і фальклору. Паступаючы такім чынам, мастак эфектыўна актывізуе ўласцівыя краіне каштоўнасці і размяшчае іх у крытычным дыялогу з грамадскасцю. - куратар Ян Ван Ваенсель

ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСКАЙ ВЫЖЫВАНКІ

"Выжыванка" - традыцыйная беларуская тэхніка вышывання. "Вышываць" азначае "вышываць", а "выжываць" - "выжываць".

«Першапачатковая ідэя зрабіць візуальны аповед у вышыўцы складалася з таго, што ў гістарычным плане жанчыны, якія рабілі такія традыцыйныя беларускія арнаменты, не маглі чытаць і пісаць. Вышыванне было іх спосабам адлюстраваць навакольнае жыццё. Яны стварылі спецыяльныя геаметрычныя знакі і ўзоры, і выкарыстоўвалі чырвоны колер як сімвал крыві і жыцця, які яны ўшывалі ў чыстую бялізну, якая сімвалізавала свабоду і чысціню. Беларускія арнаменты - гэта своеасаблівы «код» для нашай нацыянальнай гісторыі, які можна чытаць як тэкст. Палітычныя падзеі, справакаваныя выбарамі ў Беларусі 2020 года, выклікалі нацыянальнае абуджэнне і, для мяне, паскорылі рашэнне выкарыстоўваць вышыванку ў маёй мастацкай практыцы. Пратэсты, сведкамі якіх былі, - сведчанне Беларусі, якая змянілася і прачнулася. Я бачу важныя змены на гарызонце, якія неабходна ўпісаць у гэты "код". Больш за тое, народная вышыўка традыцыйна выкарыстоўвалася як абярэг; ахоўнік ад злых духаў. Я хацеў бы верыць, што ён не страціў гэтую ўладу ". - Руфіна Базлова

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E