Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

o ateliéru

Mediální ilustrace je specializací programu Audiovize. Jedná se o akademicky zaměřenou přípravu tvůrčích osobností působících v oblasti výtvarného umění. Jejími pilíři jsou tvorba, reflexe a interpretace. Těžištěm přípravy studentů je ateliérová výuka, v níž je jednak rozvíjena technická a technologická zdatnost studentů, jednak její tvořivé překračování s cílem obohacení vlastního autorského stylu vyjadřování. Primárně je ateliérová výuka v tematické rovině zaměřena podle koncepce autorského uměleckého projektu studenta s cílem dosáhnout jeho expozice, či uplatnění v praxi či aplikační sféře. Ateliérové předměty, jádro výuky, jsou doplňovány teoretickými disciplínami zaměřenými na kompetenční rozvoj studentů v oblastech recepce, reflexe a interpretace vlastní i cizí tvorby. Studenti jsou vzděláváni k tomu, aby toto poznání byli schopni vnímat v širších souvislostech a zprostředkovat je odbornému i širokému publiku alespoň v jednom světovém jazyce.

Po absolvování oboru prokazuje student dovednosti:
- samostatně naplánovat a zrealizovat složitější projekt mediální ilustrace včetně tvorby kresebných návrhů o vysoké výpovědní hodnotě s ohledem na specifika daná podstatou realizované techniky a na přesah k jiným multimediálním, interaktivním a příbuzným formám a jejich kombinaci,
- na expertní úrovni budovat narativní, interaktivní a vizuálně kompoziční schémata projektu a jejich obsahové realizace skrze široký rejstřík odpovídajících vizuálních prostředků,
- kriticky posuzovat vlastní práce v oborovém kontextu a stylovém rámci, pracovat s několika různorodými alternativami a variacemi, zvolit nejvhodnější návrh vzhledem ke specifickým kritériím každého projektu, navrhovat a rozebírá svébytná autorská témata projektů a modifikuje je podle širších kulturních okolností,
vybrat nejvhodnější variantu finálního projektu a vytvořit k ní komplexní návrhovou dokumentaci, zvolit odpovídající technologii pro výrobu finálního produktu, zvládnout postprodukci projektu a zajistit plnohodnotnou prezentaci a propagaci projektu,
- vynaložit snahu o hledání různorodých řešení daného problému, o udržení originality vlastního návrhu a vlastní posun směrem k osobitému výtvarnému a řemeslnému projevu a přínosu, hledat umělecké odpovědi na soudobé výtvarné a společenské otázky,
- akceptovat a tvůrčím způsobem využít hodnotící a kritické response, reflektovat svoji tvorbu v souvislostech profesních, technických a technologických postupů, flexibilně alterovat svou práci v průběhu tvorby na základě průběžné reflexe, kterou sám dokáže efektivně formulovat,
- reflektovat svoji tvorbu v historických i dobově aktuálních souvislostech, být si vědom potenciálu těchto souvislostí pro novou originální tvorbu a inspiračních zdrojů, které s touto skutečností pracují,
s erudicí prezentovat svoji práci profesnímu společenství a široké veřejnosti, využívat přitom pokročilé prezentační principy,
- prakticky aplikovat koncepční výtvarné myšlení,
posoudit interakci s rolí diváka a aspekty námětu a formami jeho zpracování

přijímací zkoušky

Podrobné informace týkající se přijímacího řízení do magisterského studia FDULS naleznete zde. Podmínkou přijetí je minimálně bakalářský vysokoškolský titul Bc. a úspěšné absolvování jednodenní přijímací talentové zkoušky. Bližší informace viz www.zcu.cz, sekce Přijímací řízení), kontakt: Mgr. M. Jeriová, tel. +420 377 636 715, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

příprava na přijímací talentové zkoušky

V případě zájmu má uchazeč možnost před přijímacím řízením po předchozí domluvě konzultovat své domácí práce s vedoucím zvoleného ateliéru (kontakt: Lucie Balíková, tel. +420 377 636 801, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Konzultace jsou poskytovány zdarma.

Jako přípravu na vlastní talentové zkoušky mohou uchazeči absolvovat v rámci placeného celoživotního vzdělávání na FDULS celosemestrální umělecké kurzy (informace viz www.fdu.zcu.cz, sekce Celoživotní vzdělávání, kontakt Mgr. M. Jeriová, tel. 377 636 715, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) či intenzivní týdenní umělecké kurzy během každoroční mezinárodní letní školy umění ArtCamp (informace viz www.fdu.zcu.cz/artcamp kontakt: Mgr. M. Kohoutková, tel. +420 377 636 716, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).

Po splnění podmínek přijímacího řízení a následném přijetí na FDULS mohou být studentům tyto úspěšně absolvované kurzy při dodržení stanovených podmínek uznány v rámci svého studijního plánu jako absolvované. 

státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) je uskutečňována formou všeobecné rozpravy dle zadaných okruhů (zkušební okruhy viz Státní závěrečné zkoušky > Ilustrace a grafický design > specializace Ilustrace)

Součásti SZZ jsou

  • obhajoba předem vypracované a předložené praktické i teoretické části diplomové práce,
  • zkouška z teorie a dějin oboru,
  • zkouška z dějin umění,dějin užitého umění, estetiky,

diplomová práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je vypracování a obhájení závěrečné diplomové práce, jež obsahuje teoretickou část i vlastní umělecké dílo.
Každý student má možnost navrhnout vlastní individuální téma.

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E